Вече сме: 729 Фена

И се увеличаваме!
Вход в сайта

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА shushumiga.com

 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Предмет


Чл.1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „ДЕСАФИО” ЕООД, ЕИК 202535224, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул.„Детелина”  №  9 („Оператор”), и посетителите на сайта shushumiga.com („Потребители”), по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване. Използването на този сайт shushumiga.com е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

Чл.2. (1) shushumiga.com извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен продукт или услуга.Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което препятства възможността от злоупотреби.

(2) Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която представители на бизнеса предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги на цени под регулярните, за ограничено време.

Данни за „ДЕСАФИО” ЕООД

Чл. 3. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:

3.1. Наименование на Оператора: „ДЕСАФИО” ЕООД;

3.2. Седалище и адрес на управление: : гр. Благоевград, ул. „Детелина”  №  9

3.3. Адрес за упражняване на дейността:гр. Благоевград  ,ул.Тракия 5 , етаж 1 , стая 5

3.4. Данни за кореспонденция:

3.4.1. Адрес –: гр. Благоевград , ул.Тракия 5 , етаж 1 , стая 5

3.4.2. Адрес на електронна поща: info@shushumiga.com

3.5. Вписване в публичнирегистри:

3.5.1. Търговски регистър: ЕИК 202535224

3.6. Надзорни органи:

3.6.1. Комисия за защита на личните данни – адрес: гр.София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02)915 35 15, факс: (02) 915 3525, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

3.6.2. Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000гр.София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02)98842 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg.

Определения

Чл. 4. Термините по-долу,използвани в настоящите Общи условия за ползване и сайта shushumiga.com, имат следния смисъл:

4.1. „САЙТ” – интернет ресурс,достъпен чрез домейна www.shushumiga.com, собственост на и администриран от „ДЕСАФИО” ЕООД.

4.2. „ДОСТАВЧИК” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционалната му оферта, публикувана на Сайта.

4.3. „КЛИЕНТ” – Потребител на Сайта, който е закупил ваучер/купон, предоставящ му възможността да получи при определени условия предплатената стока/услуга, предлагана от съответния Доставчик.

4.4. „Информационна система / Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява  автоматична обработка на данни.

4.5. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

4.6. „IP Адрес” ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

4.7. “ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице,осъществило достъп до сайта директно, въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове.

4.8. „СТОКА / УСЛУГА” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.

4.9. „СДЕЛКА” – публикувана в Сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка.

4.10. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” –сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер/Купон, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга.

4.11. „ВАУЧЕР” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и изцяло предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка.

4.12. „КУПОН” - електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и частично предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка и при доплащане на определена сума до пълния размер на цената на Стоката/Услугата (на стойността на покупката за определено количество Стоки/Услуги).

II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИПОСРЕДСТВОМ shushumiga.com

Характер на услугите

Чл. 5. Сайтът е онлайн платформа за промотиране наСтоки/Услуги, предоставяни от трети лица – Доставчици на Потребителите на Сайта посредством публикуване на специални оферти на последните, включващ и преференциални ценови отстъпки. На Потребителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Сделките на Доставчиците и използвайки силата на общите си интереси да закупят промотираната Стока/Услуга при съответната отстъпка, като използват техническия ресурс на Сайта за сключване на Договори за продажба и предплащане (изцяло или частично) на закупената Стока/Услуга. Изпълнителят издава от името и за сметка на Доставчиците на сключилите Договори за продажба Потребители на Сайта Ваучери/Купони, предоставящи на последните възможността да получат съответната Стока/Услуга при определени условия. Ваучерите/Купоните се генерират и изпращат на Потребителите в електронен вариант посредством техническите ресурси наСайта. „ДЕСАФИО” ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 от Закона за защита на потребителите,като при публикуването на Сделките и приемането на поръчките на Потребителите(при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИ ИЗПОЛЗВАЩИ ПЛАТФОРМАТА НА shushumiga.com

Чл.6. Всеки потребител и клиент на сайта декларира, че притежава необходимата по българското законодателство дееспособност, даваща му право да потребява продуктите и услугите, предлагани на сайта. Потребител,който е недееспособен да се възползва от дадена оферта предлагана на сайта и въпреки това закупи Ваучер, прави това на свой риск и на своя отговорност.  В такъв случай  shushumiga.com  не възстановява обратно пари.

Чл.7 shushumiga.com няма да толерира поведение на потребители на сайта, които нарушават добрите нрави и общоприетия в обществото морал, като използват каквито и да е непристойни думи или класификации, съдържащи обиди на расова, етническа,политическа или религиозна основа.Техните профили ще бъдат изтривани, а бъдещият им достъп до сайта-ограничен.

Чл.8. (1) Екипът на shushumiga.com извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите  и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това  „ДЕСАФИО” ЕООД  не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци.

(2)Потребителите и клиентите на сайта осъзнават, че се възползват от дадена оферта на своя отговорност и на свой собствен риск, като платформата на shushumiga.com служи единствено за информация за предлагани продукти и услуги. 

Чл.9. (1)  „ДЕСАФИО” ЕООД не е страна по договорните отношения между Партньорите на сайта, наричани в Закона за защитана потребителите „Доставчици” и Клиентите.Клиентите декларират, че са запознати с разпоредбата на Закона за защита на потребителите, касаеща предоставяне на услуги свързани с настаняване,транспорт, хранене и други услуги, свързани със свободното време, лишаващи ги от правата по чл. 52, 54, 55и 58 от Закона за защита на потребителите, а именно чл. 50 ал. 3, т. 2 от горепосочения закон. „ДЕСАФИО” ЕООД е оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 отЗакона за защита на потребителите, от което следва, че всякакви претенции и искове по горе посочения закон следва да бъдат отправяни директно към Партньорите на сайта („Доставчици”по смисъла на ЗЗП).

(2) Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЗП Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това, поради, което всеки клиент на сайта изрично декларира, че е съгласен да заплати авансово за избрания от него продукт или услуга. 

Чл.10. (1) Клиентите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това , че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство дееспособност).

(2) „ДЕСАФИО” ЕООД не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства в следствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента, касаещо някоя, но не само, отгоре посочените хипотези. „ДЕСАФИО” ЕООД не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията, съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА shushumiga.com („ДЕСАФИО” ЕООД). 

 Чл.11 „ДЕСАФИО” ЕООД възстановява пари на клиентите единствено и изключително в някои от следните изброени хипотези:

- при наличие на условие за активиране на сделката - минимален брой клиенти и при не достигане на този минимален брой „ДЕСАФИО” ЕООД се задължава да възстанови на клиентите,преведените по сметката на Дружеството парични средства.

- Клиентът не е допускан в обект на наш Партньор или му е отказана услуга или продукт, въпреки, че притежава изряден ваучер, въпреки, че е изпълнил евентуални ограничителни условия, отнасящи се до дадена оферта.

V. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ

 Чл.12. Услугите предлагани на Потребителите посредством Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените Ваучери/Купони (Стоки/Услуги).

VI. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

 Чл.13. За да ползват услугата по закупуването на публикуваните Ваучери/Купони, Потребителите е необходимо да се регистрират. Регистрацията е доброволна. Процедурата и условията по регистрацията са следните:

13.1.1. Потребители, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма, съдържаща: име, фамилия, пълен и точен адрес,електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и парола. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Оператора или от трето лице в съответствие с действащото законодателство.

13.1.2. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. Вслучай, че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителяи достъпа до клиентския му профил.

13.1.3. След като регистрационната форма е попълнена и истинността на данните е потвърдена, на електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Сайта, в което се посочва начинът, по който трябва да се потвърди регистрация.

13.1.4. В резултат на правилна регистрация, Операторът създава профил(акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия,които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

13.1.5. Всеки профил на потребител на сайта ще разполага с уникална парола, избрана от самия потребител, която при забравяне ще може да бъде възстановявана като потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената парола на електронната си поща.

13.1.6. В случай, че трети лица узнаят парола на потребителя,потребителят трябва своевременно да информира екипа на shushumiga.com, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. „ДЕСАФИО” ЕООД  не носи отговорност в случай, че потребителят не информира своевременно за подобно изтичане на информация, от което са последвали щети за Потребителя.

13.1.7. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане, за валидно ще се счита заявлението, заплащане направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.

13.1.8. Всеки  Потребител има право да се регистрира само веднъж.

13.1.9. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на съответния Потребител във връзка с ползването на услугите по закупуване на предлаганите Ваучери/Купони.

13.2. На потребителите на Сайта се дава възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле електронен адрес с оглед включването си в списък на Потребителите, абонирани за ежедневно получаване на информация за промотираните на Сайта Сделки и техните условия.Регистрацията е анонимна.

VII. СДЕЛКА

 Чл.14.1. Операторът публикува на Сайта ежедневно Сделки на Доставчици, представляващи предложения на последните в електронен вариант за закупуване от страна на Потребителите на издадените от името на Доставчиците Ваучери/Купони за получаване чрез тях на съответни предплатени Стоки/Услуги.

14.1.1. Сделката включва определена отстъпка от цената, която Потребителите на Сайта могат да получат при определени условия.

14.1.2. Отстъпката се дава на база цялата или част от цената на промотираната Стока/Услуга, като в зависимост от това в първия случайна Потребителите се издават Ваучери, а във втория Купони; т.е. закупувайки Ваучери,Потребителите предплащат изцяло промотираната Стока/Услуга и съответно,закупувайки Купони, същите предплащат частично тази Стока/Услуга. Цената на Ваучерите/Купоните се формира след приспадане на отстъпката от пазарната стойност на Стоката/Услугата.

14.1.3. Предмет на Сделката е винаги конкретна Стока/Услуга, като взависимост от случая, е възможно Сделката да е и за определено количество от Стоката/Услугата. В хипотезата на частично предплащане на определено количество Стока/Услуга, съответният Купон ще може да се използва единствено при покупка на така определеното минимално количеството от съответната Стока/Услуга(минимална стойност на покупката). Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество.

14.1.4. Всяка Сделка е обвързана с определен срок за приемането й(„Крайна дата на Сделката”), в рамките, на който Потребителите ще имат възможност да закупят съответните Ваучери/Купони.

14.1.5. Закупените Ваучери/Купони ще могат да се представят на Доставчиците за получаване на предплатените Стоки/Услуги, считано от посочената в Сделката дата („Стартиране на Сделката”).

14.1.6. Сделката съдържа и други условия, като например: подробна информация за съответния Доставчик, подробно описание на Стоката/Услугата, общи условия на Доставчика за предлагането на Стоката/Услугата (ако има такива),адрес на търговския обект, работно време на Доставчика, необходимост от предварителна резервация, и др. Всички условия на Сделката са обвързващи за Клиентите, като при закупуването на съответните Ваучери/Купони те се съгласяват с тях и се задължават да ги изпълняват добросъвестно.

14.2. Освен от условията по Сделката съгласно предходната точка, отношенията между Потребителите и Доставчиците се регулират още и от общите условия на Доставчика (ако има такива) и императивните разпоредби на приложимото законодателство. Отношенията между Потребителите и Доставчиците по повод използването на закупените Ваучери/Купони се регулират от релевантните разпоредби на настоящите Общи условия за ползване.

VIII. ЗАКУПУВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ

Чл.15. Договор за продажба с конкретен Потребител ще се счита за сключен след приемането на съответната Сделка от страна на този Потребител. За валидно приемане на Сделката ще се счита изпращането от страна на Потребителя на поръчката, извършвано чрез специален бутон „Купи ”,заедно със заплащането на цената на закупения Ваучер/Купон. При закупуване на Ваучера/Купона,Потребителят, посредством отбелязване на полето „Приемам Общите условия заползване”, изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и се задължава да ги спазва. Натискането на бутона „Купи сега” и попълването на полето „Приемам Общите условия за ползване” съставляват валидни и зявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват Потребителите с условията на съответната Сделка и разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване.

15.1. Ако не е указано друго в съответната Сделка, Потребителите могат да закупят повече от един Ваучер/ Купон. Ваучерът/Купонът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел).

15.2. За да се осъществи покупката на съответния Ваучер/Купон, е необходимо Потребителят да е влязъл в системата, използвайки своите потребителско име и парола. При спор относно титуляра на електронно изявление за приемане на Сделката и настоящите Общи условия за ползване, за такъв, ще се счита Клиентът,чрез чийто профил е извършено съответното изявление.

15.3. Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на закупените Ваучери/Купони: ePay, eBG,PayPall,Skrill,Speedy, Ekont ( може електронно плащане с дебитни карти, касово плащане в един от офисите на easypay, касово плащане в произволно издадена банка по сметка „ДЕСАФИО” ЕООД, за клиенти притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметка на„ДЕСАФИО” ЕООД изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, същите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници на ePay, eBG, PayPall, Skril вслучай, че бъде избрана тази опция заплащане. След успешно извършване на плащането, Потребителите ще получат електронен ваучер, който трябва да се запази и разпечати преди употребата му.

15.4. Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

IX.  ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ/КУПОНИ 

 16.1. В срок до 2 (два) работни дни от получаване на плащането съгласно т. 15.3. по-горе , Операторът изпраща в профила в shushumiga.com"МОИТЕ ВАУЧЕРИ" на съответния Клиент закупения от него Ваучер/Купон в електронна форма и със съответните указания за неговото използване. В случай, че Ваучерът/Купонът е закупен в полза на трето лице,същият ще бъде изпратен на адреса на електронната поща на това трето лице.

16.2. За да се използва закупеният Ваучер/Купон, същият следва да се разпечата и представи на съответния Доставчик при съблюдаване на приложимите условия и ограничения.

16.3. Ваучерите/Купоните ще могат да се използват след Стартиране на Сделката.

16.4. Ваучерите/Купоните ще могат да се използват в определен срок, указан в самата Сделка („Валидност на Ваучера/Купона”). Следи изтичане на Валидността на Ваучера/Купона, Клиентите губят възможността да упражнят правата по тях, без да имат правото да получат обратно предплатената цена.

16.5. Ваучерите/Купоните не са поименни, а съдържат уникален номер („У…Н”),който служи като средство за контрол и отчетност.

16.6. Предплатените Стоки/Услуги се предоставят от Доставчиците срещу представяне на съответните Ваучери/Купони от страна на техните приносители.Доставчиците и Операторът не носят отговорност в случай че трето лице –приносител на Ваучера/Купона упражни правата по него без знанието или против волята на закупилия го Клиент.

16.7. Приносителите на Купони получават Стока/Услуга след доплащане на разликата между предплатената сума и пълния размер на нейната цена (стойност на покупката на определено количество Стоки/Услуги).

16.8. Номиналната стойност на Ваучерите/Купоните няма да може да се осребрява, нито ще може да се получава ресто срещу не получени Стоки/Услуги в пълен размер. Срещу Ваучерите/Купоните ще могат да се получават единствено конкретно промотираните Стоки/Услуги – за други Стоки/Услуги. Клиентите ще заплащат отделно, при пряко договаряне със съответния Доставчик.

16.9. Ако клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната стойност, той няма право да получи разликата под форма на кешово плащане.

16.10. При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта, без за нея да се ползва от отстъпката, която ваучерът дава.

16.11. При наличие на такса за доставка на дадения продукт или услуга,клиентът я заплаща отделно, без за нея да може да ползва от отстъпката даваща му самия ваучер.

16.12 Ако в търговски обект има обявени промоции, намаления или отстъпки, ваучерът не може да се ползва в комбинация с предлаганото от самия търговски обект на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от кое да се възползва.

 X. ОТГОВОРНОСТ

Чл.17  Отговорност на „ДЕСАФИО” ЕООД по повод на сключените между Доставчиците и Потребителите договори.

17.1. Операторът не е страна по Договорите за продажба между Доставчиците и Клиентите и не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение, на която и да е от страните по сключените Договори за продажба, като всички отношения по последните се уреждат директно между страните по тях съгласно условията и параметрите на съответната Сделка, Общите условия за ползване на Сайта, Общите условия на Доставчика (ако има такива) и приложимите разпоредбина, действащото законодателство. Операторът не отговаря и за претърпени от Клиентите вреди, без значение дали същите са настъпили на договорно или деликтно основание.

17.2. Клиентите декларират, че им е известна разпоредбата на чл. 50 ал.3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените Стоки/Услуги попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива.

17. 3. Сумите по предходната точка се възстановяват след подадена от страна на Клиента писмена декларация за обстоятелствата по чл. 11. Поподадените декларации Клиентите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313от Наказателния кодекс. Възстановените от Оператора суми се използват от Потребителите на Сайта при закупуване на Ваучери/Купони по други Сделки, като наличните суми се отразяват в техните акаунти. При желание от страна на Потребителите, Операторът превежда по електронен път възстановените суми съгласно гореизложеното, като разноските по превода са за сметка наПотребителите.

XII. ИНФОРМАЦИЯ

 Чл.19. Операторът не гарантира за верността, точността инадеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали сапредназначени само за информация и не представляват съвет за покупка насъответната Стока/Услуга. При допуснати технически грешки в съдържанието наопределена Сделка, валидно сключените Договори за продажба обвързват странитепо тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимотозаконодателство - в последния случай нито Доставчикът, нито Операторът щедължат обезщетение на Потребителите, като Операторът възстановява платените отПотребителите суми при условията на т. 18.3. от настоящите Общи условия заползване.

XIII.  ДОСТЪП ДО САЙТА

 Чл.20. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъпдо Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали врезултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спираСайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не самопоради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност затакова спиране.

Чл.21. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрезпубликувани на Сайта хипер връзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите наЗакона за електронната търговия.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Конфиденциалност и защита на личните данни 

Чл.22.. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработваинформация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общиусловия за ползване и използването на Сайта вие се съгласявате със събирането,пренасянето и обработката на предоставяна от вас информация, в съответствие снастоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Клиентът имаправо да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахневсичките си лични данни от Сайта. В случай, че Потребителят се е възползвал отуслугите на Сайта за закупуване на предлаганите Ваучери/Купони, Операторът сизапазва правото да съхрани данните на Потребителяпо повод на сключенитеДоговори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора личниданни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните сапредоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието наПотребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата наимперативно правило на действащото законодателство (Закона за електроннитесъобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носиотговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства натрети лица. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на ePay, eBGсе осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

Интелектуална собственост

Чл.23. Авторските права и всички други права наинтелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговиядизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Оператора и са под закрилата надействащото в областта на интелектуалната собственост национално и международнозаконодателство

Абонирайте се за офертите в град София!

Повече не изпускайте оферта - следете всичките ни оферти чрез e-mail!